Rada školy

ŠKOLSKOU RADU ZŘÍDILA PŘI ZŠ A MŠ DOLNÍ BRANNÁ OBEC DOLNÍ BRANNÁ DNE 30.11.2005

Na základě §167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen ?školský zákon?) a §84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,  vydává Obec  Dolní Branná  tuto

Z Ř I Z O V A C Í  L I S T I N U  Š K O L S K É  R A D Y

Článek I.
Název

Školská rada při ZŠ Dolní Branná
Článek II.
Ostatní ustanovení

1.  Školská rada má tři  členy ( viz příloha ke zřizovací listině ).
2.  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3.  Ve své činnosti se školská rada řídí § 167  a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
4.  Školská rada  se zřizuje ke dni   1.1.2006
Příloha : Seznam jmen a adres členů školské rady
V Dolní Branné, 30.11.2005

Poslední volby do ŠKOLSKÉ RADY proběhly dne 1. 6. 2021.

Seznam jmen a adres členů školské rady
při
ZŠ a MŠ Dolní Branná
ke dni  1. 6. 2021
Zákonný zástupce nezletilých žáků:
Michal Havlíček, Dolní Branná 51
Zástupce  pedagogických pracovníků školy :
Mgr. Ivana Mejsnarová, Horská 430, Vrchlabí
Zástupce zřizovatele :
Zdeněk Kouba, Dolní Branná 208