Spolek ŠKOLÁK při ZŠ a MŠ Dolní Branná

Kam hlásit aktuality, návrhy , připomínky, rady?

Se všemi podněty se můžete obracet na MARKA KUŽELA nebo na zaměstnance školy.

Kdo jsme?

Jsme ŠKOLÁK, z.s. které je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Cílem spolku je podporovat výchovně  vzdělávací  činnost školy a rozvíjet mimoškolní činnost dětí.
Podporovat kvalitní a moderní vzdělání dětí ZŠ a MŠ Dolní Branná a zabezpečit zdravé a bezpečné prostředí .
Cílem je také spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a dalšími subjekty,  které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Dolní Branná.
Ke splnění těchto cílů bude sdružení vyhledávat finanční a materiální podpory a dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi  nejen rodičů.

Orgány sdružení a kontakty

Název: ŠKOLÁK, z.s.
Adresa: Dolní Branná 193, 543 62
Kontaktní  telefon: 605 214 289 (Jana Hrušková)
IČO: 265 79 626

Výbor spolku:

Předseda: Marek Kužel
Místopředseda: Martin Babič
Hospodář: Petra Ježková Ruttenová

Stanovy a zásady hospodaření

  • spolek hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem
  • zdroji majetku jsou zejména dary fyzických a právnických osob, příjmy z činností při naplňování cílů  spolku/ např. dobrovolné vstupné a tomboly na karnevalu, dni dětí, sportovních dnech, výdělek z burzy školních  a sportovních potřeb žáků
  • spolek vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném stylu
  • movitý majetek získaný z prostředků nebo činností spolku může být bezúplatně věnován ZŠ a MŠ Dolní Branná, která jej zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicemi školy o operativní evidenci majetku
  • členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.