Činnosti školní družiny

Program ŠD je veden ve dvou odděleních.

Výchovně vzdělávací činnost:

Probíhá formou odpočinkových(odstraňují únavu), rekreačních (slouží k regeneraci sil) a zájmových činností (rozvíjí osobnost dítěte).

Navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy při vyučování, není však přímým pokračováním.

ŠD využívá pro svou činnost i třídy, kde probíhá ranní družina a je zde možnost využít počítačové učebny, dále pak v přízemí školy se nachází herna, která svým vybavením odpovídá potřebám dětí.

Pro zájmové činnosti využívají další prostory školy, kulturní dům, hřiště.

Způsob odpočinku a rekreace dětí odpovídá zdravotně hygienickým zásadám střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet potřeby a zájmy dětí.

Ve vybavení ŠD jsou stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, pomůcky pro výtvarné činnosti, dětské časopisy, knihy.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, umístěné v budově školy.

Během pobytu v ŠD děti dodržují pitný režim.

Vzdělávací a výchovné oblasti

Člověk a jeho svět (OČ, RČ, ZČ, P)

1. Místo, kde žijeme
Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, určení významných objektů, jejich návštěvy(OÚ, požární zbrojnice), orientace v okolí.

2. Lidé kolem nás
Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací) (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální)

3. Lidé a čas
Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (Kompetence k trávení volného času)

4. Rozmanitost přírody
Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova-ochrana přírody (Kompetence k učení)

5. Člověk a jeho zdraví (ZČ sportovní)
Poznávání sama sebe, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma. Pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, rekreační cvičení, dodržování pitného režimu.

 • Činnosti ovlivňující zdraví
  Význam pohybu pro zdraví, příprava organismu na pohyb, rozvoj forem rychlosti, vytrvalosti, síly (zvládá správné držení těla, spojuje pohyb se zdravým životním stylem, zná relaxační a kompenzační cviky, umí spojit melodii a rytmický pohyb, cvičí podle hudby, uplatňuje zásady pohybové hygieny.
 • Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
  Pohybové hry, základy gymnastiky, atletiky, sportovních her, turistika, pobyt v přírodě, plavání, bruslení, lyžování (spolupracuje při týmových hrách a soutěžích, zná a dodržuje pravidla, je schopen soutěžit v týmu, posiluje kolektivní cítění, zvládá míčové hry).
 • (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské)

Informační a komunikační technologie

 • Základy práce s počítačem
 • Vyhledávání informací a komunikace práce s internetem

Umění a kultura

 • Vytváří a zafixuje u dětí v průběhu docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování
 • Osvojí estetiku, krásno, vnímá svět a okolí tvořivě, citlivě. Umí se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky.
 • Rozvíjí u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch  vlastní i druhých, učí se o své práci komunikovat.
 • Výtvarné osvojování skutečnosti, zvládá techniku malby, kresby, rozlišuje teplé a studené barvy, využívá barevné výrazovosti k vyjádření představy a fantazie, rozmísťuje prvky na ploše, zvládá prostorové techniky
 • Experimentování a práce s výtvarnými prostředky, modeluje z tvárného materiálu, zvládne jednoduché techniky (koláž, frotáž, kombinování přírodních materiálů)
 • Výtvarné umění a sloh, pozná práce dětských známých ilustrátorů. 

Cíle ŠVP ŠD

 • Rozvoj osobnosti člověka, podněcování k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Získání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo 1. stupně ZŠ
 • Vedení k všestranné a účinné komunikaci. Příprava svobodných a zodpovědných osobností, uplatňující svá práva a naplňující své povinnosti.
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.
 • Pochopení a uplatňování principu rovnosti dívek a chlapců. Vedení dětí k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem učit se žít společně s ostatními lidmi.
 • Vytváření u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.